Stella McCartney Velvet Blazer

Velvet Blazer

Black Velvet Blazer by Stella McCartney

Buy for C$2,585 from farfetch.com